Cuvânt înainte / Foreword

For ENG please scroll

KATHE, AKANA!, aici și acum, este un început de drum, un proiect nou, o deschidere. Totodată este și o continuare, un rezultat al unității dintre mai multe colective artistice rome și un corolar al muncii de ani și ani a tuturor surorilor și fraților romi care au participat la creația unui corpus teatral suficient de amplu și cu siguranță deosebit de valoros, astfel încât un asemenea eveniment să devină necesar și oportun.

Vorbind despre peisajul cultural românesc, oportunitatea se referă la valorificarea și sistematizarea unui conținut generos, deja existent dar mai ales subliniază, printr-o apariție anuală, festivalieră, golul uriaș rămas de decenii, acolo unde ar trebui să ființeze un teatru rom de stat.

[…]

Mihaela Drăgan, Andrei Șerban și Rodrigo Balogh sunt colegii cu care am demarat KATHE, AKANA!. De fiecare dintre ei mă leagă proiecte comune și o prietenie caldă. Munca feministă a Mihaelei Drăgan alături de Zita Moldovan și colegele lor din Giuvlipen, activismul și rigoarea lui Andrei Șerban sau modelul pe care Rodrigo Balogh și Marton Illes au reușit să îl impună la Budapesta, în Ungaria – unde organizează încă din 2018 festivalul de teatru Roma Heroes – au fost sursa inspirației de a pune pe roate acest festival.

Și selecția spectacolelor prezentate în această primă ediție de festival rom se revendică tot din admirație și afinități de muncă. Punctul de plecare se găsește cu siguranță în bunele relații profesionale și umane consolidate în cadrul programului de cooperare European Roma Theatre – Contemporary Cultural Heritage Shapes our Future, proiect generat de Independent Theatre (HU), din care ARTHUB Bucharest face parte alături de Romano Svato (AUS) și Romance Theatre Kiev (UKR). Fiecare dintre parteneri vine în fața publicului bucureștean cu câte o producție teatrală nouă.

KATHE, AKANA! demarează luni, 30 august, în spațiul public, în inima cartierului Ferentari cu opera punk-rock Frog Tales, cea mai nouă producție Independent Theatre (HU). Poveștile broaștelor este o lucrare emoționantă despre acceptare și lupta romilor pentru incluziune. Nu am voie să dezvălui mai mult. Spectacolul va fi urmat de un concert senzație de rap rom feminist semnat Nico G. x Kali.

Pe 31 august, în același spațiu, reluăm VOI N-AȚI VĂZUT NIMIC!, un spectacol care nu a făcut parte inițial din selecția noastră, fiind o producție 2015, dar care a devenit necesar în lumina ultimelor acte de discriminare la care romii sunt supuși în comunitățile din care fac parte, chiar în casele lor.

În 2019 am avut privilegiul de a-l cunoaște personal pe Igor Krykunov, directorul și fondatorul Teatrului Rom de Stat ucrainean, un personaj de o statură profesională impresionantă. Din păcate, în luna mai a acestui an, Igor a încetat din viață, lăsând în urmă o adevărată comoară teatrală, repertoriul RT. Una dintre bijuteriile acestui repertoriu – ”Freamăt în dragoste sau Căsătorie din dragoste” va deschide pe 1 septembrie seria de spectacole găzduite de Teatrul Evreiesc de Stat, și va fi cu siguranță o reprezentație inedită pentru scena bucureșteană!

Pe 2 septembrie pregătim o dublă premieră: spectacolul de cine-teatru Bibi Sara Kali, producție Romano-Svato 2021 va fi proiectat pentru prima dată în România, inaugurând noul sediu ARTHUB Bucharest din Gen. Budișteanu. Mă bucur că publicul din România va avea ocazia să intre în dialog cu Simonida Selimovic într-un artist talk pe care am onoarea să îl moderez, imediat după proiecție. Simonida este o artistă de talie europeană, un reper al teatrului rom. Ea a mai fost la București cu cea mai amplă producție teatrală dedicată romilor: Roma Army.

Pentru că anul 2021 stă încă sub semnul restricțiilor, două trupe dintre invitații noștri ne trimit versiunile video ale celor mai noi producții de cine-teatru, noi urmând a le difuza online. Este vorba despre I Can See You spectacol bazat pe Vizuina de Franz Kafka, producție Rroma Aether Klub Theater, Berlin – Germania și The Roma from the Duvet or Enter the Majority – monodramă bazată pe viața lui František Balog, producție Divaldo Actor Košice, Slovakia.

Alături de spectacolele invitate din afara țării, prezentăm producțiile autohtone Vi Me Som Rom, Macaz Teatru; Corp Urban, Giuvlipen; ROMACEN – Vremea Vrăjitoarei și Bambina regina florilor, ARTHUB Bucharest pe 3, 4, 5 și respectiv 6 septembrie, toate la Teatrul Evreiesc de Stat.

Nu pot și nu vreau să ratez ocazia de a adresa un cuvânt de mulțumire și de adâncă recunoștință unei personalități fără de care această primă ediție a Kathe, Akana! pur și simplu nu ar fi fost posibilă. În absența unei structuri fizice a acestui frumos vis intitulat ”teatrul rom de stat”, într-un peisaj teatral supus în primul rând rigorilor și neputințelor (financiare și nu numai), doamna Maia Morgenstern ne-a pus la dispoziție cu grație, generozitate și superbă curtoazie scena Teatrului Evreiesc de Stat. Un loc unde umbrele dar și luminile istoriei se împletesc până la a se contopi. O adâncă plecăciune și un mulțumesc din toate inimile noastre! (de la un teatru pentru alt teatru, de la minoritate pentru minoritate, de la oameni pentru oameni).

Așadar, teatru rom din  Austria, Germania, Slovacia, Ungaria, Ucraina și România. La anul, roata noastră va merge și mai departe și tot ce pot promite e că va lăsa o urmă adâncă, o urmă greu de șters.


KATHE, AKANA!, here and now, is the beginning of a journey, a new project, an opening. At the same time, it is a continuum, a result of the unity between several Roma artistic groups and a corollary to the years and years of work of all Roma sisters and brothers, who participated in the creation of a sufficiently large and certainly treasured theatrical corpus, so that such an event could become both necessary and opportune.

Speaking about the Romanian cultural landscape, the opportunity refers to the capitalization and systematization of an already existent, generous content, but especially emphasizes, through an annual festival, the huge decades-long gap, where a State Roma theater should have been already created.

[…]

Mihaela Dragan, Andrei Serban, and Rodrigo Balogh are the colleagues with whom I started KATHE, AKANA!. I am connected to each of them through common projects and a warm friendship. The feminist work of Mihaela Dragan together with Zita Moldovan and their colleagues from Giuvlipen, the activism, and rigor of Andrei Serban or the model that Rodrigo Balogh and Marton Illes managed to impose in Budapest, Hungary – where they organize since 2018 the Roma Heroes theater festival – were the source of inspiration for setting this festival in motion.

The selection of the shows presented in this first edition of the Roma festival is also claimed out of admiration and work affinities. The starting point is certainly in the excellent professional and human relations strengthened within the cooperation program European Roma Theater – Contemporary Cultural Heritage Shapes our Future, a project launched by Independent Theater (HU), of which ARTHUB Bucharest is part together with Romano Svato (AUS) and Romance Theater Kyiv (UKR). Each of these partners comes in front of the Bucharest public with a new theatrical production.

KATHE, AKANA! starts on Monday, August 30, in the public space, in the heart of the Ferentari neighborhood, with the punk-rock opera Frog Tales, the newest Independent Theater (HU) production. Frogs Tales is an emotional work about Roma’s acceptance and the struggle for inclusion. I’m not allowed to reveal more. The show will be followed by a feminist rap rom sensation concert signed by Nico G. x Kali.

On August 31, at the same venue, we will present YOU HAVE NOT SEEN ANYTHING!, which, being a 2015 production, was initially not a part of our selection, but whose addition to our program became necessary in the light of the latest discrimination acts to which the Roma have been subjected in the communities to which they belong, even in their own homes.

In 2019, I had the privilege to personally meet Igor Krykunov, the director and founder of the Ukrainian Roma State Theater, a character of impressive professional stature. Unfortunately, in May of this year, Igor passed away, leaving behind a real theatrical treasure, the RT repertoire. One of the jewels of this repertoire – “Trembling in Love or Wedding Out of Love” will open on September 1, the series of shows hosted by the Jewish State Theatre, and will certainly be a unique performance within the Bucharest theatre scene!

For September 2, we are preparing a double premiere: the Bibi Sara Kali, a Romano-Svato cine-theatre show production 2021, which will be screened for the first time in Romania, inaugurating the new ARTHUB Bucharest headquarters on Gen. Budisteanu street. I am glad that the Romanian audience will have the opportunity to enter into a dialogue with Simonida Selimovic in an artist talk that I will have the honor to moderate, immediately after the screening. Simonida is a European artist, a landmark of Roma theater. She was also in Bucharest with the largest theatrical production dedicated to the Roma: Roma Army.

Because the year 2021 is still under the sign of restrictions, two of the invited teams will send us the video versions of their latest cine-theatre productions, and we will broadcast them online. It is about the I Can See You, show inspired by Franz Kafka’s The Den, a production of the Rroma Aether Klub Theater, Berlin – Germany and The Roma from the Duvet or Enter the Majority – monodrama based on the life of František Balog, production Divaldo Actor Košice, Slovakia.

Along with the guest performances from abroad, we present the local productions Vi Me Som Rom (Macaz Teatru); Urban Body (Giuvlipen); ROMACENThe Age of the Witch (Giuvlipen), and Bambina, the Queen of Flowers (ARTHUB Bucharest) on September 3, 4, 5 and 6, respectively, all at the Jewish State Theatre.

I cannot and do not want to miss the opportunity to address a word of thanks and sincere gratitude to a personality without which this first edition of KATHE, AKANA! simply would not have been possible. In the absence of a physical structure for this beautiful dream named “Roma State Theatre”, in an environment subject to hindrances and weaknesses (financial but not only), Mrs. Maia Morgenstern, with grace, generosity, and superb courtesy, made available for us the stage of the Jewish State Theatre. A place where the shadows and the lights of history intertwine. A deep bow and a thank you from all our hearts! (from theatre to theatre, from minority to minority, from people to people).

So, Roma theatre from Austria, Germany, Slovakia, Hungary, Ukraine, and Romania. Next year our wheel will go even further and I hope it will leave a deep mark, a mark that will be hard to erase.